top of page

MILJÖPLOICY

Avstampets miljöpolicy

 

Miljöarbetet inom Avstampet i Norr AB ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle och en hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Miljöarbetet ska ständigt utvecklas och vara en naturlig integrerad del i vår dagliga verksamhet. Miljölagstiftning och myndighetskrav ska följas av alla.

Vi ska kommunicera vårt miljöarbete och verka för en bättre miljö genom att:

 1. Använda klimateffektiva transporter och fordon.

 2. Effektivisera avfallshanteringen.

 3. Minimera energiförbrukning.

 4. Minimera miljöpåverkan från uppvärmning.

 5. Beakta miljöaspekter vid beslut, inköp och upphandlingar.

 6. Öka miljömedvetenheten hos personalen.

 7. Öka miljömedvetenheten hos klienterna

 

 

 

 1. Använda klimateffektiva transporter och fordon.

  Vi strävar efter att i stor utsträckning som möjligt planera våra transporter så att vi undviker onödiga resor. Detta gör vi genom att föra in de möten vi planerar på den almanacka som finns på kontoret och då vi planerar in möten så försöker vi stämma av så att vi så långt som möjligt planerar in möten till samma dagar.
  Vid ärenden ner på byn som kräver motortransport så planerar vi in de ärenden vi har för dagen eller veckan så att vi i så stor utsträckning som möjligt löser så många ärenden som möjligt vid ett och samma tillfälle.
  Vid körning så använder vi oss av Eco driving vilket ger en minskad miljöpåverkan.
  Vi använder även motorfordon som drivs med diesel vilket ger minskad miljöpåverkan.
  Vid längre transporter ser vi alltid över möjligheten att använda oss av tåg eller buss framför flyget.
   

 2. Effektivisera avfallshanteringen.

  Genom att tillsammans med klienter planera veckans matlagning så kan vi effektivisera avfallshanteringen genom att minska spillet på mat och restprodukter. Mat som lagades till middag kan med fördel användas till lunch dagen efter.
  Vi sorterar även soporna och sorterar avfallet.
   

 3. Minimera energiförbrukningen.

  Genom att inte använda belysningen i utrymmen som inte används för tillfället så minimerar vi energiförbrukningen. Vi ser även till att tv är avstängd när den inte används samt att dator är avslagen vid längre tids uppehåll från datoranvändandet. Dator går även in i energisparläge då den inte används.
  Vi informerar klienter om vikten att inte låta belysningen stå på i onödan i klienternas rum och att vi släcker ner all belysning när vi lämnar Avstampet för utflykter etc.
  Vi informerar klienterna om användnigen av tvätt och torkmaskiner, att vi försöker samla tvätt så att maskinerna är fulla, att vi tvättar och torkar i rätt temperatur när vi använder dem samt att vi när det är möjligt torkar tvätt utomhus.
  Vi informerar även klienter vad som gäller vid användning av diskmaskin och att vi packar den rätt samt tillser att den är fullsatt vid användning och inte kör den i onödan.
  Personal går även en rond på kvällen där vi ser till att onödiga energikällor är avstängda.
   

 4. Minimera miljöpåverkan från uppvärmning.

  Vi kör inte element på onödigt hög värme och vi sänker temperaturen på element i de klientrum som för tillfället ej är bebodda.
  Vi ser till att dörrar och fönster är stängda och ej står öppna i onödan.
  Samt att vi under sommartid ej använder klimatutrustningen i onödan eller när vi ej är på Avstampet.
   

 5. Beakta miljöaspekter vid beslut, inköp och upphandlingar.

  Vi strävar efter att tillse att våra inköp i så stor mån som möjligt är närproducerade, att de är miljö och kravmärkta, gärna fairtrade märkta. Klienterna har en matbudget som ger utrymme åt att minst 30% av varorna kan vara av ekologiska produkter.
  Vid beslut och handel så planerar vi våra inköp så att vi kan köpa upp ett lager så att vi därigenom minskar på transporterna.
  Vid upphandlingar så följer vi de miljökrav som ställs.
   

 6. Öka miljömedvetenheten hos personalen.

  Genom att personalen får läsa igenom och skriva under miljöpolicyn så ökar vi kunskapen kring miljöhänsynen hos personalen. Vi följer även upp vår miljöpolicy en gång per år. Vi pratar även om miljöaspekter vid personalmöten och handledning för att därigenom öka och bibehålla en miljömedvetenhet hos personalen.
   

 7. Öka miljömedvetenheten hos de boende.

  Vi informerar klienterna om vår miljöpolicy, vi samtalar även om miljöaspekter under husmötena  och påminner klienterna om att tänka miljömässigt i deras vardagliga liv.

bottom of page